Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya Adliyesi 2022 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel Alımı Nihai Başarı Listesi
  25.08.2022

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  MALATYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
   
  İ      L     A     N

  (Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşir, Aşçı, Hizmetli ve Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı Nihai Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru)
   
             Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 6459 sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanına istinaden Malatya Merkez merkez ve mülhakat adliyelerinde çalıştırılmak üzere  01/03/2022-17/03/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınava ilişkin sonuçlar ilan ekinde liste olarak açıklanmış olup,
            Listede –BAŞARILI/ ASIL olarak kazandıkları belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir. 
           Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.
   
  İSTENİLEN BELGELER (Tüm Unvanlar için)
   
  1-) KPSS sonuç belgesi,
  2-) Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)
  3-) Sağlık Beyanı (TIKLAYINIZ)
  4-) Mal Beyanı Formu (TIKLAYINIZ)
  5-) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe (TIKLAYINIZ)
  6-) Öğrenim durum belgesi-MEZUNİYET / DİPLOMA  (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ) -Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)
  7-) 6x9 ebadında 2 adet biyometrik fotoğraf,
  8-) Medeni duruma ilişkin beyan (TIKLAYINIZ)
  9-) Bilgisayar/Daktilo Sertifikası veya Transkript (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği )
  10-) Erkek adaylar için askerlik şubesi başkanlıklarından alınacak askerlik durum belgesi veya terhis belgesi (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)
  Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da getirilmesi gerekmektedir.)
  11-) Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisi (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)
  12-) Güvenlik Soruşturması Formu (formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kullanılmaması) gerekmektedir.)TIKLAYINIZ.
  13-Tercih dilekçesi TIKLAYINIZ (6 tercih de doldurulacaktır) (Sadece Zabıt Kâtibi unvanı)
  14-Feragat edecek adayların, diğer adayların atama işlemlerinin aksamaması adına muhakkak feragat dilekçelerini Başkanlığımıza ibraz etmeleri.(Feragat dilekçesi için TIKLAYINIZ)
  15-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Belge ibrazında aslı gösterilecek ve onaylı örneği)
  16-Özel Güvenlik sertifikası aslı veya onaylı örneği (Bakanlık ilanı son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak)

  Koruma Güvenlik Görevlisi Unvanı için ayrıca;

  Sınav ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;

  1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3) Göz:Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu aslının diğer belgeler ile birlikte hazır edilmesi, 

                   Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihi olan 25/08/2022  tarihinden itibaren yukarıda istenilen belgeleri Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığımıza elden veya  bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı,  bulunduğu yerde Komisyon Başkanlığı yok ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle 09/09/2022 tarihi mesai bitimine kadar (Evraklar hazırlığında hemen teslimi) Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

                    Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacak olup, sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen süre içerinde istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

  !!!NOT : Adayların "Ad" veya "Soyadları" birden fazla olması halinde BİTİŞİK YAZMALARI GEREKMEKTEDİR.

  Aksi halde sorgulama yapılamayacaktır.

               İLGİLİLERE BU KONUDA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLANIN TEBLİĞ YERİNE SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. 25/08/2022

  *** SINAV KOMİSYONU ***

  TCKİMLİKNO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu