Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu - 2024 Yılı Tercüman Bilirkişi İlanı
  03.10.2023

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

  Adalet Komisyonu

   

  İ  L    N

   

  TERCÜMAN

   

              04/12/2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202'nci maddesine dayanılarak hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İl Adli Yargı Adalet komisyonları tarafından bilirkişi listelerinin oluşturulması gerektiğinden, Malatya merkez Adliyesi ile Akçadağ, Arapgir, Doğanşehir, Darende, Hekimhan ve Pütürge ilçe Adliyelerinin de bulunduğu Malatya ili yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan Malatya ili ile ilçeleri dahilinde tercümanlık görevi yapmak üzere, 2024 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.

   

              BAŞVURU ŞARTLARI :

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

  c) En az ilkokul mezunu olması,

  ç) Başvuru tarihinde onsekiz (18) yaşını tamamlamış olması,

   

  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

   

  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

   

              BAŞVURU USULÜ :

   

              www.malatya.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercümanlık ilan metninin ekinde bulunan başvuru formu örneğinin internet sitesinden temini ile bilgisayar ortamında doldurularak başvuruların Malatya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı (Cafana Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi B Blok No:100/2 Yeşilyurt/MALATYA-Malatya Hizmet Binası B Blok)  Komisyon Kaleminden şahsen yapılabileceği gibi, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuru dilekçesi ve belge asıllarının teslim edilmesi suretiyle de yapılabilir.

   

            Başvuru Tarihi : Başvurular 16/10/2023 Pazartesi günü başlayıp, 31/10/2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

          “Başvuru formuna TC Kimlik Numarası ve Banka IBAN Numarasının doğru yazılmasına dikkat edilmelidir.”

   

           BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

   

            Başvuru dilekçesine;

            a) T.C kimlik numarası beyanı,

            b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

            c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

            ç) Bir adet vesikalık fotoğraf,

   

            d) Sabıka Kaydı,

   

           e) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

   

              Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanların başvuru dilekçelerine sadece  (b )  ve (d ) bentlerindeki belgeleri ekleyerek müracaat etmeleri yeterlidir.

                         

   

              BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

              Komisyonumuzca başvurular, 24 Kasım 2023 Cuma gününe kadar değerlendirilerek iş bu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 8 nci maddesindeki şartlara haiz olmaması hâlinde, talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

   

              Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak uzmanlık alanlarına göre bilirkişi listeleri oluşturulacaktır.

   

              Oluşturulan listeler bilirkişilerin yemin için hazır bulunmaları gereken gün ve saatleri de belirtir şekilde 05 Aralık 2023 tarihinden itibaren yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

   

              YEMİN :

           Yemin gün ve saatleri 05 Aralık 2023 tarihinde ilan edilen listede belirtilecek olup, ayrıca www.malatya.adalet.gov.tr adresinde Malatya Adliyesi duyuruları kısmında ilan edilecektir. (Yemin gün ve saati ayrıca  tebliğ edilmeyeceğinden, ilgililerin yemin gün ve saatinde yemin için belirtilen yerde bulunmaları gerekmektedir. Yemin yapmayan kişiler listeye dahil edilmeyecektir)

   

              LİSTELERİN İLANI :

              Yemin eden bilirkişilerden oluşan kesinleşmiş liste, 29 Aralık 2023 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve birer örneği Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Malatya İl ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Mahkemelere dağıtımlı olarak gönderilecektir.

   

              İlan olunur. 03.10.2023

  EKLERİ:


   Tercüman Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

   Tercüman Dil Beyanı İçin Tıklayınız.
   

   

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr